Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Ritterstein, s.r.o.

Vážený priaznivec, návštevník Chaty Magurka!

Ako náš hosť a zákazník k nám prichádzate stráviť príjemný čas do prostredia Národného parku Nízke Tatry. K oddychu a relaxu neodmysliteľne patrí aj spokojnosť s kvalitou našich služieb.

Dňa 25. mája 2018 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre ochranu osobných údajov fyzických osôb, ktoré vychádzajú z európskeho nariadenia známeho pod skratkou GDPR. Naše služby sa snažíme neustále zlepšovať a preto je pre nás prioritou nielen dobrá kuchyňa či čistá a útulná chata, ale i ochrana Vašich osobných údajov, ktoré nám zverujete pri rezervácii ubytovania ako aj pri samotnom nástupe na pobyt.

Chceme Vás ubezpečiť, že v našej spoločnosti sme prijali všetky právno-administratívne, procesné aj prevádzkové opatrenia tak, aby ste sa zneužitia alebo úniku Vašich osobných informácii nemuseli obávať a mohli sa plne sústrediť na to podstatné – oddych a relax v prírode národného parku.

Ak ste sa so zásadami ochrany osobných údajov našej spoločnosti ešte neoboznámili, odporúčame Vám prečítať si nižšie uvedené základné informácie.

Kolektív Chaty Magurka

1. Prevádzkovateľ Chaty Magurka

Obchodná spoločnosť: Ritterstein, s.r.o., Hodžova 26, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121543/B. IČO spoločnosti: 51043289. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. je výlučným vlastníkom a prevádzkovateľom Chaty Magurka, ktorá sa nachádza v Osade Magurka v katastri obce Partizánska Ľupča. Sídlo prevádzky: Magurka č. 21, 032 15 Partizánska Ľupča.

2. Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov

Miroslav Meluš, konateľ spoločnosti Ritterstein, s.r.o.
Kontakt: miroslav.melus@gmail.com alebo 0903-704-444.

3. Rozsah spracovania a spôsob získania osobných údajov

Ritterstein, s.r.o. prostredníctvom svojich zamestnancov a konateľa spracováva údaje poskytnuté fyzickými osobami pre účely rezervácie pobytu a následne samotného pobytu na Chate Magurka. Pre účel rezervácie a poskytnutia ubytovania využívame len bežné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, vek a údaje o vašich bezhotovostných platbách pre účel evidovania zálohy za ubytovanie alebo platby za ubytovanie.
Citlivé údaje v zmysle čl. 9 nariadenia GDPR nespracovávame.

Údaje získavame od Vás buď online formulárom, emailom, telefonicky, písomne alebo ústnou formou osobne. Pri nástupe na pobyt a ubytovaní získavame informácie z dokladu, ktorý pri ubytovaní poskytnete zamestnancovi alebo zamestnankyni recepcie (spravidla občiansky preukaz alebo pas).

4. Súbory cookies

Táto webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.
Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org.

5. Účel spracovania osobných údajov

a) Rezervácia ubytovania na Chate Magurka: zaevidovanie požiadavky na ubytovanie, záznam identifikačných a kontaktných údajov, vystavenie zálohy za ubytovanie.
b) Poskytnutie služby ubytovania na Chate Magurka: zapísanie hosťa do knihy ubytovaných: meno, priezvisko, adresa pobytu, vek, doklad totožnosti. Vystavenie dokladu za ubytovanie v prípade, že hosť požiada o vystavenie faktúry ako alternatívu k štandardne vystavenému bloku z registračnej pokladne.
c) Fakturácia a účtovníctvo: spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie podmienok vedenia účtovníctva podľa zákona o účtovníctve.
d) Marketing: Spracovanie už vyššie spomenutých osobných údajov pre účel vypracovania cenovej ponuky ubytovania a služieb spojených s ubytovaním a komunikácia so záujemcami o ubytovanie a ubytovanými hosťami.

6. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov nám poskytujete aj súhlas s ich spracovaním, a to na účely, pre ktoré údaje poskytujete. I keď sú tieto údaje nevyhnutné pre predaj služby ubytovania, ich poskytovanie je vždy a bez výnimky dobrovoľné. Ako osoba, ktorá poskytuje svoje osobné údaje, máte právo súhlas s ich spracovaním kedykoľvek odvolať, a to úplne alebo čiastočne. Odvolanie súhlasu je potrebné učiniť formou oznámenia e-mailom na adresu: miroslav.melus@gmail.com. Od okamihu oznámenia o odvolaní so spracovaním osobných údajov môže spoločnosť Ritterstein, s.r.o. spracovávať osobné údaje len na základe povinností, ktoré jej ukladá iná platná legislatívna a všeobecne záväzné právne predpisy (najmä no nie výlučne: vedenie učtovníctva, vedenie knihy ubytovaných pre účel výberu a odvádzania miestnej dane z ubytovania a pod.). Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré má za následok nemožnosť ubytovať hosťa a/alebo predať službu ubytovania, sa považuje súčasne za stornovanie rezervácie ubytovania, pričom sa uplatnia štandardné podmienky a postupy pre storno rezervácie ubytovania.

7. Subjekty spracovávajúce osobné údaje

Poskytnuté osobné údaje spracováva spoločnosť Ritterstein, s.r.o., a to v elektronickej a písomnej podobe, v súlade s internými usmerneniami a prevádzkovými predpismi. Pod týmto sa rozumie spracovávanie údajov fyzickými osobami, ktoré sú zamestnancami spoločnosti Ritterstein, s.r.o., vykonávajú funkciu konateľa alebo sú v inej forme spolupracovníkmi spoločnosti. Spracovávať osobné údaje môžu aj tretie strany – právnické osoby, s ktorými Ritterstein, s.r.o. uzavrie v súlade s obsahom európskeho nariadenia GDPR zmluvu o spracovaní osobných údajov (ide najmä no nie výlučne o spracovávanie osobných údajov dodávateľom služieb vedenia účtovníctva a mzdovej agendy).

8. Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Tretím stranám možno údaje sprístupniť na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov alebo na základe oprávnenia určených subjektov z titulu legislatívy a všeobecne záväzných právnych predpisov, rozkazov a zákonne uložených súdnych príkazov (v tomto prípade ide najmä no nie výlučne o poskytovanie údajov súdom, orgánom činným v trestnom konaní, finančnej správe a iným).

9. Obdobie, pre ktoré sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov

Osoba poskytujúca osobné údaje tieto poskytuje na dobu neurčitú. V prípade, že poskytujúca osoba vykoná oznámenie o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov, obdobie, pre ktoré sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov zaniká okamihom doručenia takéhoto oznámenia.

10. Ostatné zásady ochrany osobných údajov

• Vyššie definované zásady sú záväzné pre spoločnosť Ritterstein, s.r.o. a všetkých jej zamestnancov, ktorí sú povinní chrániť osobné údaje a dodržiavať mlčanlivosť v zmysle interných predpisov a usmernení o ochrane osobných údajov spoločnosti Ritterstein, s.r.o., ako aj v zmysle všeobecne platnej legislatívy o ochrane osobných údajov.
• S výnimkou prípadov vyplývajúcich z legislatívy, spoločnosť Ritterstein, s.r.o. neposkytne osobné údaje žiadnej tretej strane bez Vášho explicitného súhlasu s ich poskytnutím. V žiadnom prípade nebudú informácie poskytnuté do tretej krajiny, tzn. mimo priestoru EÚ.
• Ak máte podozrenie, že s Vašimi osobnými údajmi nenakladáme v zmysle týchto zásad, môžete si uplatniť reklamáciu u osoby zodpovednej vo veci ochrany osobných údajov. V prípade, že máte podozrenie z nelegálneho nakladania s osobnými údajmi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na príslušný verejný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov.
• Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto Zásady ochrany osobných údajov.
• Aktuálne znenie týchto Zásad ochrany osobných údajov je možné vyžiadať si emailom od zodpovednej osoby vo veci ochrany osobných údajov. Aktuálne znenie bude bez obmedzení publikované aj na webovej stránke www.magurka-liptov.sk bezodkladne po spustení tohto webového sídla do prevádzky (plán: spustenie v priebehu júna 2018).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25.5.2018.

Miroslav Meluš (v.r.),
konateľ spoločnosti Ritterstein, s.r.o.

Používateľ berie na vedomie, že v prípade vypnutia cookies v nastaveniach prehliadača mu nemusia byť dostupné všetky služby a funkcie Portálu alebo tieto nemusia správne fungovať.

Spoluautori sa zaväzujú vedome používať len také cookies, ktoré nepoškodzujú zariadenie Používateľa.


Majte prosím na zreteli, že plná funkcionalita tejto stránky nebude dostupná, keď budú cookies zakázané. Odporúčame vám ponechať cookies zapnuté.

Privacy Preference Center

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

http://magurka-liptov.wp.mediatel.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.